Administratorem danych osobowych jest Michał Toczyński prowadzący działalność gospodarczą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ TOCZYŃSKI, z siedzibą w Legnicy, ul. Poznańska 31B/26, NIP 6912398900. 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz z uwagi na usprawiedliwiony interes Administratora.

Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Dane o stanie zdrowia stanowiące dokumentację medyczną przechowywane są przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r. . przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom oraz osobom wchodzących w skład personelu Administratora. Administrator może nadto przekazać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: kancelarii prawnej, firmie księgowej i audytorskiej, firmie świadczącej usługi informatyczne, czy obsługującej serwery.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

do bycia zapomnianym (usunięcia swoich danych osobowych),

do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

do żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.